beautysalon  Alicia Rotterdam
" Het geheim van een natuurlijke uitstraling "

Algemene Voorwaarden

Permanente make-up salon Alicia

 

Algemeen :

           

            Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Permanente make-up salon Alicia en de cliënt. Mocht van deze voorwaarden afgeweken zijn is dit schriftelijk vastgelegd en door beide partijen ondertekend.

 

Afspraken :

     De cliënt moet bij verhindering van een afspraak dit zo spoedig mogelijk doorgeven aan Permanente make-up salon Alicia doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak. Indien de cliënt voor deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Permanente make-up salon Alicia 25 euro aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt kan Permanente make-up Alicia de afspraak annuleren en het hele afgesproken honorarium berekenen. Permanente make-up salon Alicia moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

           

Verantwoording en eigen risico:

      Alle opdrachten van cliënt aan Permanente make-up salon Alicia worden uitgevoerd onder eigen verantwoording en voor eigen risico van de cliënt.

            Door opdracht te geven aan Permanente make-up salon Alicia verklaart cliënt bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder zowel de medische,psychische alsmede de maatschappelijke gevolgen.

            Door opdracht te geven aan Permenente make-up salon Alicia tot het aanbrengen van permanente make-up verklaart cliënt tevens dat zij/hij in goed gezondheid verkeert en niet lijdt aan enige vorm van hemofilie, immuunstoornis, allergie,diabetes of enige andere vorm van huidaandoenigen.

            Eveneens verklaart cliënt dat zij/hij niet besmet is met een bloed overdraagbare ziekte ( zoals HIV, Hepatitis A,B of C of andere bloed overdraagbare ziekte hiervoor niet genoemd). Tevens verklaart cliënt dat haar / zijn behandeling op geen enkle wijze gezondheid van de permanete make- up specialist of derden in gevaar kan brengen.

            Cliënt verklaart dat zij/hij de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en dat de keuze om permanente make-up te laten aanbrengen weloverwogen is.

            Cliënt verplicht zijn voordat met de behandeling gestart wordt een IC ( toestemmingsformulier) naar waarheid in te vullen en te ondertekenen.

 

Aansprakelijkheid:

 

            Cliënt geeft een opdracht aan Permanente make-up salon Alicia hierbij verklaart Permanente make-up salon Alicia dat zij zich naar beste kunnen zal inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Permanente make-up salon Alicia kan nooit garanderen dat zij het beoogde resultaat ook zal gaan bereiken.

            Ondanks dat Permanente make-up salon Alicia haar uiterste best doet het beoogde resultaat te realiseren is mogelijk dat het beoogde resultaat niet bereikt wordt, in geen geval zal dit leiden tot restitutie van het bedrag van de behandeling.

Cliënt krijgt de mogelijkheid om eventuele oneffenheden tijdens een nabehandeling te laten corrigeren en/of bij te laten werken. De nabehandeling dient binnen 6 á 8 weken maar uiterlijk binnen 3 maanden na de eerste behandeling plaats te vinden. Alle opvolgende behandelingen op verzoek van opdrachtgever ten behoeve van correctie, bijwerken en/of toevoegingen zullen in rekening worden gebracht tegen het dan geldende tarief.

Mocht cliënt een nabehandeling wensen terwijl Permanente make-up Alicia dit ( medisch) niet verantwoord vind mag Permanente make-up salon Alicia deze nabehandeling weigeren.

Permanente make-up salon Alicia is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat, ook is Permanente make-up salon Alicia niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar grove opzet of schuld is te wijten.

Permanente make-up salon Alicia is niet aansprakelijk voor verminkingen of ontstekingen als gevolg van het niet naleven van de nazorginstructie voor permanente make-up, cliënt draagt zelf de verantwoording deze nazorg correct na te leven.

Voor het geval Permanente make-up salon Alicia aansprakelijk wordt bevonden voor enige door opdrachtgever geleden schade, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag wat door Permanente make-up salon Alicia voor de desbetreffende levering en/of producten oorspronkelijk in rekening is gebracht minus de materiaalkosten.

Elk recht op eventuele schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te bepreken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen alsmede Permanente make-up salon Alicia ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.

In het geval van een vertrouwensbreuk is cliënt volledig aansprakelijk voor de eventueel door haar/hem geleden schade.

 

Betaling:

 

Permanente make-up salon Alicia vermeldt de prijzen van alle behandelingen op haar website en vermeld de standaard pijzen van de producten in de salon mondeling aan de cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig zolang de voorraad strekt of in de aangegeven looptijd.

De cliënt dient voor aanvang van de behandeling de behandeling te voldoen contant of per bankoverschrijving.

 

Garantie:

           

            Permanente make-up salon Alicia gebruikt voor het pigmenteren uitsluitend pigmenten die gecontroleerd zijn door het Ministerie van Volkgezondheid, welzijn en sport en de keuringsdienst van waren zoals bepaald in het Warenwetbesluit kleurstoffen.

            Permanente make-up salon Alicia is GGD gecerificeerd waardoor u als opdrachtgever gegarandeerd bent dat uw behandeling volgens de hygiëne richtlijnen uitgevoerd wordt.

 

Beschadiging en diefstal:

 

Permanente make-up salon Alicia heeft het recht van de cliënt en schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigd.

Permanente make-up salon Alicia meldt diefstal ten alle tijde bij de politie.

 

Klachten:

 

Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen zeven werkdagen na ontdikking schriftelik gemeld worden aan de eigenaar van Permanente make-up salon Alicia de behandelende specialiste. Permanente make-up salon Alicia zal de cliënt binnen zeven werkdagen adequaat antwoord geven.

 

Recht:

 Op elke overeenkomst tussen Permanente make-up salon Alicia en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

            Permanente make-up salon Alicia is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de website/Facebook zetten, bijvoorbeeld in een reactie op een bericht en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.